ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 และปฏิทินปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


 

 

 

การจัดสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

จัดตั้งเมื่อวันที่  29  มิถุนายน 2563

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

 

การเข้ารับการนิเทศส่งเสริมปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2563 จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

 

การประชาสัมพันธ์  เกี่ยวกับศูนย์บ่มธุรกิจเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

 

การอรม โครงการ “ บ่มเพาะธุรกิจ”   กิจกรรม  การอบรมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน  วันที่  15 กรกฎาคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้