สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนในระดับชั้น ปวช 1  –  3

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น  โดยเฉพาะคนไทยเข้าถึงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถเติบโตได้หลากหลายแนวทาง แล้วแต่แนวคิดและความสามารถ  ความถนัด

รายละเอียดของสาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ  สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน   การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง