สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

เปิดสอนในระดับชั้น ปวช 1  –  3 และ ปวส 1  –  2

 

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพพยาบาล   คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการการดูแลผู้ป่วย  เช่น  วิเคราะห์ข้อมูลสภาพของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนรักษาพยาบาล    ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย  ให้กำลังใจ  และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  การรักษาสุขอนามัยของผู้ป่วย  เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

  1. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย
  2. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการสังเกต ความเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย
  3. ช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย
  4. ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
  1. ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
  2. วางแผนการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
  3. ให้กำลังใจผู้ป่วย
  4. อื่น ๆ