เอกสารการรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร

1.) ใบ รบ. ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2.) สูจิบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.) สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา / บิดา-มารดา / ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ
4.) สำเนาบัตรประชาชน  ของนักศึกษา / บิดา-มารดา / ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ
5.) รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  4 รูป

การชำระค่าธรรมเนียม

  • ชำระเงินสด ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร / เจ้าหน้าที่การเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  บัญชีเลขที่ : 902-1-80289-9

( นำหลักฐานการโอนเงินมาเปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงินวิทยาลัยฯ ได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ชั้น 2 )