ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติย่อ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  เป็นสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2518  โดย  จ่าสิบตรีอนันต์  เรืองกูล  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสงขลา  เป็นผู้ก่อตั้ง  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนช่างกลภาคใต้”  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี”  จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้”  ในปี  พ.ศ.  2555

จ่าสิบตรีอนันต์  เรืองกูล
ผู้ก่อตั้ง

ชื่อสถานศึกษา   “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้”

อักษรย่อสถานศึกษา   “ช.ก.ท.”

 หลักสูตรที่เปิดสอน      วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  เปิดการสอนโดยใช้หลักสูตรสำนักงานอาชีวศึกษา  ใน  2  ระดับ  ดังนี้

 1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  3  ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการก่อสร้าง     - สาขางานก่อสร้าง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  - สาขางานยานยนต์

 2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส. / ปวส. พิเศษ)  2  ปี                      

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  - สาขางานเทคนิคยานยนต์