หน้าแรก

สิ่งประดิษฐ์ปีของนักเรียน ปี 2558

  ผู้ประดิษฐ์ สาขางาน

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

        

จักรยานสามล้อเครื่องเอนกประสงค์ดริฟ

นายสรรเพชร   ณรงค์กูล

นายกีรติ  สีดำอ่อน

เทคนิคยานยนต์

 

เครื่องเสียงอเนกประสงค์

นายอาทิตย์  พิทักษ์ธรรม

นายวิเชษฐ์   คงเอียด

เทคนิคยานยนต์

เครื่องทำความสะอาดพื้น

นายชินลวงค์   ชุมพร

นายอาณัติ  พุทธจันทร์

 

เทคนิคยานยนต์
     

สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.)

 

 กระจกมองข้างไฟ้ฟ้ารถยนต์

นายวราวุฒิ   สุวรรณมณี

นายสุจินดา   บุษบงศ์

ยานยนต์

 

 

 

 แผงสาธิตวงจรไฟฟ้ารถยนต์

นายอรัญ   ชายทุ่ย

นายศรายุทธ  นิลมณี

นายพัฒนพฤฒิ   พลเพ็ชร

ยานยนต์

 

 

 

 

กระจกไฟฟ้ารถยนต์

นายปรัชญิล ศิริชัย

นายขวัญเพชร   ขวัญทอง

นายธีรวัตร   มีทองคำ

ยานยนต์

 

เกจวัดไมล์มอเตอร์ไซน์

นายวรัญญู    บุญประเสริฐ

นายจักรกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล

นายโยธิน  สมการ 

ยานยนต์

สาขางานไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.)

 

เครื่องผสมแป้ง

 

 

นายวรินทร  นุ้ยเลิศ

 

 ไฟฟ้า
     ไฟฟ้า
     ไฟฟ้า

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.)

 

สัญญาณเตือนเวลา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

นายปุณยวัจน์   จิตภักดี

นายศุภกิจ   ทินคาม

อิเล็กทรอนิกส์

 

เครื่องตั้งเวลาปิดพัดลม

นายอธิกรณ์  กลมเกลี้ยง อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องฉายภาพ

นายภูมิปัญญา ทองกรด อิเล็กทรอนิกส์

ชุดทดลองดิจิตอล

นายขรรค์ชัย  สีสด

นายจิรายุ  หวังแก้ว

อิเล็กทรอนิกส์