2.ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจำนวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2558

 

ชั้นเรียน

รวมจำนวนนักเรียนเมื่อสิ้นเดือนนี้ (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ปวช. 1/1

30

 

30

 

ปวช. 1/2

29

 

29

 

ปวช. 1/3

16

 

16

 

ปวช. 1/4

8

 

8

 

ปวช. 1/5

4

4

8

 

ปวช. 1/6

26

 

26

 

ปวช. 2/1

30

 

30

 

ปวช. 2/2

30

 

30

 

ปวช. 2/3

15

 

15

 

ปวช. 2/4

6

 

6

 

ปวช. 2/5

23

 

23

 

ปวช. 3/1

29

 

29

 

ปวช. 3/2

25

 

25

 

ปวช. 3/3

20

1

21

 

ปวช. 3/4

8

 

8

 

ปวส. 1/1

18

1

19

 

ปวส. 1/2

20

 

20

 

ปวส. 2/1

7

 

7

 

ปวส. 2/2

28

1

29

 

รวม

372

7

379

 

                                                                                                     สถิติ ณ วันที่  4  กุมภาพันธ์  2558