หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2555  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางานยานยนต์

สาขางานไฟฟ้า

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานก่อสร้าง

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขางานเทคนิคยานยนต์ สำเร็จระดับชั้น ปวช.

สาขางานเทคนิคยานยนต์(พิเศษ) สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้