ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติย่อ

                วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  เป็นสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2518  โดย  จ่าสิบตรีอนันต์  เรืองกูล  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสงขลา  เป็นผู้ก่อตั้ง  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนช่างกลภาคใต้”  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี”  จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้”  ในปี  พ.ศ.  2555


จ่าสิบตรีอนันต์  เรืองกูล
ผู้ก่อตั้ง

 ชื่อสถานศึกษา

“วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้”

อักษรย่อสถานศึกษา

“ช.ก.ท.”

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  เปิดการสอนโดยใช้หลักสูตรสำนักงานอาชีวศึกษา  ใน  2  ระดับ  ดังนี้

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  3  ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการก่อสร้าง

สาขางานก่อสร้าง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล

สาขางานยานยนต์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส. / ปวส. พิเศษ)  2  ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์(ปกติ) จบ ปวช.3

สาขางานเทคนิคยานยนต์(พิเศษ) จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า