ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่1. อาคารเรียน 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

1. อาคารเรียน 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2. อาคารเรียน 2 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น

 

3. อาคารเรียน 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 

4. อาคารประกอบการ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

 

5. อาคารประกอบการ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

 

6. อาคารประกอบการ 3 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว

7. ห้องน้ำนักเรียน 6 ห้อง

8. พื้นที่นันทนาการ

9.สำนักงานครูเวร

10.สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวิทยาลัย

พระผุด

พระวิศนุกรรม