การออกนิเทศนักศึกษาสาขาธุรกิจสถานพยาบาล

โครงการออกนิเทศนักศึกษาสาขาธุรกิจสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์