หน้าแรก

โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้ความรู้ แก่ นักเรียน/นักศึกษาและชุมชน  โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ ถือเป็น วิทยาลัยเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่สูบบุหรี่ 100 %

ประมวลภาพกิจกรรม