หน้าแรก

งานวิจัยครู2560

 

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

สาขางาน

1

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ อ่าน

นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์

ยานยนต์

2

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา งานวัดละเอียดรถยนต์ อ่าน

นายตะวัน  ไชยเทพ

ยานยนต์

3

ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชางานตัวถังพ่นสีรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.2 อ่าน

นายทรงวุฒิ  ณ รักษา

ยานยนต์

4

พฤติกรรมการส่งงาน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1  สาขางานยานยนต์  อ่าน

นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

 ไฟฟ้ากำลัง

5

 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลัง    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นายสมนึก  ทองไหม

ไฟฟ้ากำลัง

6

 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอนวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าอ่าน

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

ไฟฟ้ากำลัง

7.

 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของนักเรียน ปวช.2    สาขางานไฟฟ้ากำลัง  อ่าน

นายวิทยากรณ์  แย้มอิ่ม

ไฟฟ้ากำลัง

8

 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา  วิชางานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  อ่าน

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

9

 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พฤติกรรมการส่งงาน วิชาระบบเสียง ของ กเรียน ชั้น ปวช. 1  อ่าน

นายจีรายุ  นาหว่าน

อิเล็กทรอนิกส์

10

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาสาเหตุการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนปวช.1/1และ1/2 สาขางานยานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นางอัตจิมา  ศักดิ์ชัยนันท์

สามัญ

11

การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   อ่าน

นางสาวปภสร  พูลจันทร์

สามัญ

12

 การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม     ในชั้นเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อ่าน

นางสาวเสาวรี  รัตนแก้ว

สามัญ

13

 อ่าน

นายสาโรจน์  สุกเกษม

เทคนิคพื้นฐาน

14

 อ่าน

นายขวัญชัย  แก้วเสน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อ่าน

นายเกชา  พิชัยธรโสภณ

สามัญ

16

 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ งานวิจัย เรื่องศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน  วิชาจริยธรรมในคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 แผนกพาณิชยกรรม  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ่าน

นายวฤทธิ์  แก้วน้อย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

งานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1   สาขาวิชาธุรกิจพยาบาล ปีการศึกษา  2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นส.สุธีกานต์  จันเพ็ญ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18


นางสาวภาวนา  ณ ระนอง

สามัญ

19

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เรื่อง การจัดการองค์กรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.1/6 และ ปวส.1/3 สาขาธุรกิจสถานพยาบาลวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
อ่าน

นางสาวไอยวณ สุถาลา

 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล