หน้าแรก

งานวิจัยครู2562

 

รายละเอียดวิจัย  
 

ที่

หัวข้อวิจัย

ผู้วิจัย

1

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่1 

สาขางานยานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน   

นางสาวธัญญาพร  หมื่นเมือง

2

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวปภสร  ซุ้นสุวรรณ

3

การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1

นางสาวศศิชา  ศรีระสันต์

4

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ในรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1                         

นางสาวเสาวรี  รัตนแก้ว

5

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ    ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1/1 สาขางานยานยนต์

นางสาวไอยวริณสุถาลา

6

การศึกษาสาเหตุการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   ของนักเรียน ปวช.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

นางอัจติมา  ศักดิ์ชัยนันท์

7

การ แก้ปัญหาผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เพศศึกษาเรื่อง     งานวิจัยชั้นเรียนเรื่องการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาโดยใช้สื่อโทรทัศน์ของนักเรียนปวช.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

อำเภอ หาดใหญ่   จังหวัด สงขลา

นายเกชา   พิชัยธรโสภณ

8

การ แก้ปัญหาผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ได้ โดย วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3/4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

อำเภอ หาดใหญ่   จังหวัด สงขลา

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

9

เรื่อง  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2/1

 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

นายตะวัน  ไชยเทพ

10

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 

สาขางานยานยนต์ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

ในรายวิชางานแก๊สรถยนต์

นายทรงวุฒิ  ณ รักษา

11

เรื่อง ทักษะการตัด ดัด ขยายและบานท่อทองแดง

  วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3  สาขา งานไฟฟ้ากำลัง  

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

12

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการสร้างเว็บเพจ รหัส 2201 – 2414 ของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

วฤทธิ์  แก้วน้อย

13

เรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของนักเรียน ปวช.2    สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายวิทยากรณ์  แย้มอิ่ม

14

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 ช่างยนต์ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน

นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์

15

เรื่อง การควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ในสำนักงาน

นางสาวพิมพิมลจันทร์ประเสริฐ

16

การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายขวัญชัย  แก้วเสน

17

พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

นายสมนึก  ทองไหม

18

พฤติกรรมการส่งงานวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง   นักศึกษาระดับ ปวช.1สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

19

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย

ในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”

ของนักเรียน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   ปีการศึกษา 2562

นางประภา  สุวรรณกาญจน์