เนื้อหา

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช.และ ปวส.ปีการศึกษา 2558

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช.และ ปวส.ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ ได้ส่งหัวหน้างานทะเบียน นางปานหทัย พรหมจิตร เข้าประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ.โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร