เนื้อหา

งานวิจัยครู2558

 research

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

สาขางาน

1

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน รายวิชาช่างของนักเรียน ชั้น ปวช.1,2,3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นายวิทยากรณ์  แย้มอิ่ม

ไฟฟ้ากำลัง

2

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงในวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อ่าน

นางอัตจิมา  ศักดิ์ชัยนันท์

สามัญ

3

การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ตั้งในเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช1/5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ ด้วยการสังเกตพฤติกรรม อ่าน

นายขวัญชัย  แก้วเสน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับปวช.แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ อ่าน

นายทรงวุฒิ  ณ รักษา

ยานยนต์

5

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษาชั้น ปวช.2/สาขาช่างยนต์ อ่าน

นายตะวัน  ไชยเทพ

ยานยนต์

6

การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

7.

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นายสมนึก  ทองไหม

ไฟฟ้ากำลัง

8

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นางสาวปภสร  พูลจันทร์

สามัญ

9

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนปวช. ห้อง 1/5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน อ่าน

นางสาวเสาวรี  รัตนแก้ว

สามัญ

10

พฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน อ่าน

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

ไฟฟ้ากำลัง

11

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน อ่าน

นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

ไฟฟ้ากำลัง

12

ปัญหาในการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนในระดับชั้น ปวส.สาขา งานเทคนิคยานยนต์ วิชางานทดลองเครื่องกล โดยใช้แบบสอบถาม อ่าน

นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์ 

ยานยนต์

13

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่อ่าน

นายสาโรจน์  สุกเกษม

ยานยนต์

14

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขายเบื้องต้น ของนักเรียนปวช. ห้อง 1/5 สาขาคอมพิวเตอร์ช่างธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีกลภาคใต้ วิธีการสอนแบบ กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน อ่าน

ว่าที่ ร.ต.หญิง อรพิน  จันทศิริ

สามัญ

15

การศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โทรคมนาคม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นายจีรายุ  นาหว่าน

อิเล็กทรอนิกส์

16

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUI ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวชสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยวิธีสาธิต อ่าน

นายวฤทธิ์  แก้วน้อย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส โดยแบบฝึกหัดพิมพ์สัมผัส แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ่าน

นางสาวรุจิตรา  แสงตะวัน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช1แผนกช่างยนต์ อ่าน

นายเกชา  พิชัยธรโสภณ

สามัญ

19

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ อ่าน

นางสาวธัญญาพร  หมื่นเมือง

สามัญ