เนื้อหา

ประเมินครู

รายชื่อผู้รับการประเมิน

นางสาวรัตนวัลย์  กาฬพันธุ์

นายวรุตม์  เสริมศรี

นายสุธรรม  จตุรมนตรี

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

 นายสาโรจน์  สุกเกษม

 นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

 นางสาวภาวนา  ณ ระนอง

นางอัจติมา  ศักดิ์ชัยนันท์

 นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์

 นางประภา  สุวรรณกาญจน์

 นายสมนึก  ทองไหม

 นายธนกฤต  สะโรกุลธน

ว่าที่ ร.ต. หญิงอรพิน  จันทศิริ

นางสาวกัญจนา  คชศิริ

นายตะวัน  ไชยเทพ

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

นางสาวธัญญาพร  หมื่นเมือง

นายวฤทธิ์  แก้วน้อย

นายเกชา  พิชัยธรโสภน

นายวิทยากร  แย้มอิ่ม

นางปานหทัย  พรหมจิตร

นางสาวเมธินี  ซุ้มสุวรรณ

นายจีรายุ  นาหว่าน

นางสาวสุรียานี  หะยีดาโต๊ะ