เนื้อหา

งานวิจัยครู2559

 

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

สาขางาน

1

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2แผนกงานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ อ่าน

นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์

ยานยนต์

2

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย. 2/1 อ่าน

นายตะวัน  ไชยเทพ

ยานยนต์

3

การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.อ่าน

นายทรงวุฒิ  ณ รักษา

ยานยนต์

4

พฤติกรรมการส่งงาน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1  สาขางานยานยนต์ อ่าน

นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

 ไฟฟ้ากำลัง

5

พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา อ่าน

นายสมนึก  ทองไหม

ไฟฟ้ากำลัง

6

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอนวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า อ่าน

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

ไฟฟ้ากำลัง

7.

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง  อ่าน

นายวิทยากรณ์  แย้มอิ่ม

ไฟฟ้ากำลัง

8

งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผ่าน web site เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

9

การศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง วงจรทำงานและรายละเอียดของทรานซิสเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นายจีรายุ  นาหว่าน

อิเล็กทรอนิกส์

10

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์  อ่าน

นางอัตจิมา  ศักดิ์ชัยนันท์

สามัญ

11

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและจับใจความภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมกลุ่ม  อ่าน

นางสาวปภสร  พูลจันทร์

สามัญ

12

การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อ่าน

นางสาวเสาวรี  รัตนแก้ว

สามัญ

13

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งาน/การบ้านของนักเรียนชั้นปวช1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาใต้ อ่าน

นายสาโรจน์  สุกเกษม

เทคนิคพื้นฐาน

14

การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ  ปวช.1วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นายขวัญชัย  แก้วเสน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา อ่าน

นายเกชา  พิชัยธรโสภณ

สามัญ

16

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการสร้างเว็บเพจ รหัส  2201–2414 ของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   อำเภอหาดใหญ่  จังหัดสงขลา อ่าน

นายวฤทธิ์  แก้วน้อย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.1 สาขาช่างยนต์ กลุ่มที่ 5  อ่าน นส.สุธีกานต์  จันเพ็ญ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน อ่าน

นายสุธรรม  จตุรมนตรี

สามัญ

19

 เรื่อง  พฤติกรรมการส่งงาน วิชาภาษาไทยเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2  สาขา งานยานยนต์  อ่าน  นางสาวภาวนา  ณ ระนอง

สามัญ