หน้าแรก

พิธีมอบเกียรติบัตร

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารและครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการสอน ด้านกิจกรรม และด้านนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันแข่งขันทักษะอาชีวเอกชนกลุ่มภาคใต้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี อาจารย์รัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ แก้วเสน ได้รับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีเด่น”
อาจารย์จีรวัฒน์ จิตต์สุวรรณ์ ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม”
อาจารย์อัจติมา ศักดิ์ชัยนันท์ ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านการสอน”
อาจารย์เกชา พิชัยธรโสภณ ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านกิจกรรม”
อาจารย์สถิตย์ ช่วยสถิตย์ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านนวัตกรรม”