เนื้อหา

งานวิจัยครู2562

 

รายละเอียดวิจัย  
 

ที่

หัวข้อวิจัย

ผู้วิจัย

1

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่1 

สาขางานยานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน   

นางสาวธัญญาพร  หมื่นเมือง

2

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวปภสร  ซุ้นสุวรรณ

3

การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1

นางสาวศศิชา  ศรีระสันต์

4

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ในรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1                         

นางสาวเสาวรี  รัตนแก้ว

5

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ    ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1/1 สาขางานยานยนต์

นางสาวไอยวริณสุถาลา

6

การศึกษาสาเหตุการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   ของนักเรียน ปวช.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

นางอัจติมา  ศักดิ์ชัยนันท์

7

การ แก้ปัญหาผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เพศศึกษาเรื่อง     งานวิจัยชั้นเรียนเรื่องการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาโดยใช้สื่อโทรทัศน์ของนักเรียนปวช.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

อำเภอ หาดใหญ่   จังหวัด สงขลา

นายเกชา   พิชัยธรโสภณ

8

การ แก้ปัญหาผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ได้ โดย วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3/4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

อำเภอ หาดใหญ่   จังหวัด สงขลา

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

9

เรื่อง  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2/1

 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

นายตะวัน  ไชยเทพ

10

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 

สาขางานยานยนต์ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

ในรายวิชางานแก๊สรถยนต์

นายทรงวุฒิ  ณ รักษา

11

เรื่อง ทักษะการตัด ดัด ขยายและบานท่อทองแดง

  วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3  สาขา งานไฟฟ้ากำลัง  

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

12

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการสร้างเว็บเพจ รหัส 2201 – 2414 ของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

วฤทธิ์  แก้วน้อย

13

เรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของนักเรียน ปวช.2    สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายวิทยากรณ์  แย้มอิ่ม

14

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 ช่างยนต์ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน

นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์

15

เรื่อง การควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ในสำนักงาน

นางสาวพิมพิมลจันทร์ประเสริฐ

16

การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายขวัญชัย  แก้วเสน

17

พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

นายสมนึก  ทองไหม

18

พฤติกรรมการส่งงานวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง   นักศึกษาระดับ ปวช.1สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

19

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย

ในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”

ของนักเรียน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   ปีการศึกษา 2562

นางประภา  สุวรรณกาญจน์

 

งานวิจัยครู2560

 

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

สาขางาน

1

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ อ่าน

นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์

ยานยนต์

2

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา งานวัดละเอียดรถยนต์ อ่าน

นายตะวัน  ไชยเทพ

ยานยนต์

3

ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชางานตัวถังพ่นสีรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.2 อ่าน

นายทรงวุฒิ  ณ รักษา

ยานยนต์

4

พฤติกรรมการส่งงาน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1  สาขางานยานยนต์  อ่าน

นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

 ไฟฟ้ากำลัง

5

 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลัง    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นายสมนึก  ทองไหม

ไฟฟ้ากำลัง

6

 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอนวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าอ่าน

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

ไฟฟ้ากำลัง

7.

 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของนักเรียน ปวช.2    สาขางานไฟฟ้ากำลัง  อ่าน

นายวิทยากรณ์  แย้มอิ่ม

ไฟฟ้ากำลัง

8

 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา  วิชางานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  อ่าน

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

9

 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พฤติกรรมการส่งงาน วิชาระบบเสียง ของ กเรียน ชั้น ปวช. 1  อ่าน

นายจีรายุ  นาหว่าน

อิเล็กทรอนิกส์

10

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาสาเหตุการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนปวช.1/1และ1/2 สาขางานยานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นางอัตจิมา  ศักดิ์ชัยนันท์

สามัญ

11

การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   อ่าน

นางสาวปภสร  พูลจันทร์

สามัญ

12

 การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม     ในชั้นเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อ่าน

นางสาวเสาวรี  รัตนแก้ว

สามัญ

13

 อ่าน

นายสาโรจน์  สุกเกษม

เทคนิคพื้นฐาน

14

 อ่าน

นายขวัญชัย  แก้วเสน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อ่าน

นายเกชา  พิชัยธรโสภณ

สามัญ

16

 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ งานวิจัย เรื่องศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน  วิชาจริยธรรมในคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 แผนกพาณิชยกรรม  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ่าน

นายวฤทธิ์  แก้วน้อย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

งานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1   สาขาวิชาธุรกิจพยาบาล ปีการศึกษา  2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นส.สุธีกานต์  จันเพ็ญ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18


นางสาวภาวนา  ณ ระนอง

สามัญ

19

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เรื่อง การจัดการองค์กรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.1/6 และ ปวส.1/3 สาขาธุรกิจสถานพยาบาลวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
อ่าน

นางสาวไอยวณ สุถาลา

 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

วันลอยกระทง 2557 ประวัติวันลอยกระทง

วันลอยกระทง 2557

loy1

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

ทำไมถึงลอยกระทง

การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

 

งานวิจัยครู2559

 

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

สาขางาน

1

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2แผนกงานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ อ่าน

นายสถิตย์  ช่วยสถิตย์

ยานยนต์

2

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย. 2/1 อ่าน

นายตะวัน  ไชยเทพ

ยานยนต์

3

การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.อ่าน

นายทรงวุฒิ  ณ รักษา

ยานยนต์

4

พฤติกรรมการส่งงาน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1  สาขางานยานยนต์ อ่าน

นายบุญเลิศ  ชีวะอิสระกุล

 ไฟฟ้ากำลัง

5

พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา อ่าน

นายสมนึก  ทองไหม

ไฟฟ้ากำลัง

6

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอนวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า อ่าน

นายวนิช  พุทธชรกาญจน์

ไฟฟ้ากำลัง

7.

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง  อ่าน

นายวิทยากรณ์  แย้มอิ่ม

ไฟฟ้ากำลัง

8

งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผ่าน web site เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นายจีรวัฒน์  จิตต์สุวรรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

9

การศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง วงจรทำงานและรายละเอียดของทรานซิสเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  อ่าน

นายจีรายุ  นาหว่าน

อิเล็กทรอนิกส์

10

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์  อ่าน

นางอัตจิมา  ศักดิ์ชัยนันท์

สามัญ

11

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและจับใจความภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมกลุ่ม  อ่าน

นางสาวปภสร  พูลจันทร์

สามัญ

12

การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อ่าน

นางสาวเสาวรี  รัตนแก้ว

สามัญ

13

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งาน/การบ้านของนักเรียนชั้นปวช1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาใต้ อ่าน

นายสาโรจน์  สุกเกษม

เทคนิคพื้นฐาน

14

การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ  ปวช.1วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ อ่าน

นายขวัญชัย  แก้วเสน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา อ่าน

นายเกชา  พิชัยธรโสภณ

สามัญ

16

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการสร้างเว็บเพจ รหัส  2201–2414 ของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้   อำเภอหาดใหญ่  จังหัดสงขลา อ่าน

นายวฤทธิ์  แก้วน้อย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.1 สาขาช่างยนต์ กลุ่มที่ 5  อ่าน นส.สุธีกานต์  จันเพ็ญ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน อ่าน

นายสุธรรม  จตุรมนตรี

สามัญ

19

 เรื่อง  พฤติกรรมการส่งงาน วิชาภาษาไทยเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2  สาขา งานยานยนต์  อ่าน  นางสาวภาวนา  ณ ระนอง

สามัญ

วันปิยะมหาราช

197352

        ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว